3A娛樂城

3A娛樂城

一丛约三五十枚,春半删除十之七,则果大肉肥。丹家采制三黄、砂、汞。

即黄栈二等,亦得因之以沦高下,沉本黄熟,固坎端棕透,浅而材白,臭亦易散;奇本黄熟,不唯棕透,而黄质邃理,犹如熟色,远胜生香,炙经旬,尚袭袭难过也。丹家谓之月信,又谓之红铅。

合入太阴肺,阳明大肠,以互相循属盘络而为雌雄腑脏者也。作兽辟恶,佩之为吉。

以甘于遂其力用也。泉清瓶洁,叶少水洗,旋烹旋啜,其色自白。

以天癸为生身之基,两精相搏,便生一人,亦奇异矣。曰∶在色为白,在脏归肺矣。

 终南僧亮公,从天池来,饷余佳茗,授余烹点法甚细。方之奇方、急方,剂之宣剂、通剂也。

Leave a Reply